POLITYKA PRYWATNOŚCI

ILONA WÓJCIK-RAK Foreigners Consulting

KLIENCI – CUDZOZIEMCY

Firma ILONA WÓJCIK-RAK Foreigners Consulting dokłada najwyższej staranności w celu zapewnienia prywatności przetwarzanych danych osobowych. Staramy się przekazywać przejrzyste informacje o tym w jakich celach, na jakich  podstawach i zasadach przetwarzamy Twoje dane osobowe. Z niniejszej Polityki prywatności dowiesz się:

 1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
 2. Jak skontaktować się z nami jako Administratorem Twoich danych?
 3. W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe,jeżeli jesteś naszym klientem (cudzoziemcem)?
  • Cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Okres przechowywania Twoich danych osobowych.
  • Odbiorcy Twoich danych osobowych.
 4. Czy przetwarzamy inne rodzaje danych?
  • Przetwarzanie danych w celach marketingowych.
  • Czy przetwarzamy inne rodzaje danych?
 5. Czy przekazujemy Twoje dane poza obszar EOG?
 6. Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?
  • Jakie prawa Ci przysługują?
  • W jaki sposób je realizować?
 7. Czy i w jaki sposób korzystamy z plików cookies?

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH I ADRESY INTERNETOWE ADMINISTRATORA

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Ilona Wójcik-Rak
prowadząca jednoosobową działalność pod firmą:
ILONA WÓJCIK-RAK Foreigners Consulting
Sulechów 180, 32-010 Luborzyca
posiadająca nr NIP: 6782943054 i nr REGON: 380959432.

Administrator prowadzi:

 

 1. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Możesz się z nami skontaktować, we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w następujący sposób:

 • przez wiadomość e-mail na adres: blue@foreignersoffice.com
 • za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie: www.foreignersoffice.com
 • telefonicznie pod numerem: 504838604
 • pocztą tradycyjną na adres: Sulechów 180, 32-010 Kocmyrzów

 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

W niniejszej Polityce prywatności zawarliśmy informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramachobsługi klientów – cudzoziemców.

 • Cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Jeżeli jesteś naszym klientem – cudzoziemcem Twoje dane przetwarzane będą w celu świadczenie usług doradztwa lub reprezentacji w procedurach związanych z moim pobytem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności: w procedurze uzyskiwania zezwoleń na pracę, zezwoleń na pobyt lub uzyskiwania wizy.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wykonywania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO.Po zakończeniu wykonywania umowy lub po zakończeniu działań w celu wykonania umowy dane te mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego naszego interesu, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegającego na dochodzeniu lub obronie przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową.

W przypadku danych dotyczących zdrowia oraz danych ujawniających pochodzenie etniczne, dane te przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit a w zw. z art. 9 ust. 2 lit a RODO.

W przypadku danych zawierających informacje o wyrokach skazujących, dane te przetwarzane są na podstawie wykonywania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem dozwolonym prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, tj. art. 6 ust. 1 lit b w zw. z art. 10 RODO.

Podanie nam Twoich danych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do świadczenie usług z umowy.

 • Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania, maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia. 

W zakresie danych przetwarzanych przez nas na podstawie uzasadnionego interesu, dane mogą być usunięte wcześniej, jeżeli wniesiony zostanie skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.

W zakresie danych przetwarzanych przez nas na podstawie udzielonej zgody, dane te mogą być usunięte wcześniej, jeżeli cofnięta zostanie zgoda na ich przetwarzanie. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Odbiorcy Twoich danych

Twoje dane osobowe, będziemy udostępniać właściwym organom oraz podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególnościdostawcom usług księgowych, prawnych, informatycznych, hostingowych, komunikacyjnych itp.

 1. INNE RODZAJE DANYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
 • Przetwarzanie danych w celach marketingowych

Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane w celach marketingowych wyłącznie po uzyskaniu Twojej odrębnej zgody. Bez takiej zgody, nie będziesz otrzymywać od nas informacji, o charakterze handlowym, o które sam nie prosiłeś. Przed wyrażeniem przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji o charakterze marketingowym, informujemy szczegółowo w jaki sposób, w tym w jakich celach i na jakich podstawach będą przetwarzane Twoje dane osobowe.

 • Przetwarzanie danych osobowych w innych przypadkach

W związku z prowadzoną przez nas działalnością, zbieramy i przetwarzamy dane również w innych przypadkach, w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych np. podczas spotkań biznesowych, czy poprzez wymianę wizytówek itp.

Podstawą prawną przetwarzania danych w takich sytuacjach jest nasz uzasadniony interes prawny (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na tworzeniu i utrzymywaniu relacji z naszymi klientami, kontrahentami i współpracownikami.

Dane osobowe zebrane w takich przypadkach, przetwarzamy wyłącznie w celu, dla jakiego zostały nam przekazane i nie są przekazywane żadnym innym osobom, poza podmiotami, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom hostingowych itp.

Twoje dane osobowe zebrane w takich przypadkach będą przechowywane przez okres trwania naszej relacji uzasadniającej wzajemny kontakt w celach współpracy lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza EOG.

 1. TWOJE UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
 • Prawa związane z przetwarzaniem twoich danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, masz następujące prawa:

 • Prawo dostępu do Twoich danych osobowych

Na tej podstawie możesz uzyskać informacje o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, rodzaju (kategoriach) danych, odbiorcach, którym udostępniamy Twoje dane oraz o planowanym czasie przetwarzania Twoich danych.

 • Prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych

W razie zgłoszenia takiego żądania, otrzymasz od nas kopię Twoich danych jakie przetwarzamy.

 • Prawo do żądania sprostowania Twoich danych osobowych

Jeżeli Twoje dane, które przetwarzamy są błędne lub niekompletne, możesz w każdej chwili zwrócić się do nas o ich poprawienie lub uzupełnienie.

 • Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych

Możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, które przetwarzamy, w sytuacji gdy nie są one już niezbędne do realizacji żadnego z celów, dla którego zostały zebrane.

 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

W razie żądania ograniczenia przetwarzania, Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w innym zakresie niż ich przechowywanie, aż do czasu ustania przyczyn ograniczenia ich przetwarzania. Poza przechowywaniem, Twoje dane osobowe w okresie ograniczenia ich przetwarzania, mogą być przetwarzane wyjątkowo na podstawie Twojej zgody lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń́ albo w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej bądź́ z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

 • Prawo do przeniesienia Twoich danych

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane w związku z zawartą umową lub Twoją zgodą, możesz zwrócić się do nas o wydanie Twoich danych osobowych, dostarczonych nam przez Ciebie, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możesz również domagać się przesłania tych danych innemu podmiotowi, ale pod warunkiem, że będzie to możliwe z uwagi na techniczne możliwości istniejące zarówno po naszej stronie jak i podmiotu, któremu chcesz przesłać swoje dane.

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych

W zakresie danych przetwarzanych na podstawie naszego uzasadnionego interesu (jest to podstawa wskazana w art. 6 ust. 1 lit f RODO), możesz w każdym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. Pamiętaj, że Twój sprzeciw dotyczący przetwarzania w innych powinien zawierać uzasadnienie. Bez uzasadnienia możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

 • Prawo do wycofania zgody wobec przetwarzania Twoich danych

W przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie Twojej zgody (podstawa wskazana w art. 6 ust. 1 lit. a RODO), możesz w każdej chwili zgodę wycofać. Cofnięcie zgody, nie ma oczywiście wpływu na zgodność przetwarzania przez nas Twoich danych przed wycofaniem Twojej zgody.

 • Prawo do wniesienia skargi do PUODO

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, przysługuje Ci prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Sposób zgłaszania żądań w związku z przetwarzaniem twoich danych

Wszelkie żądania związane z przysługującymi Ci prawami wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych możesz składać:

 • przez wiadomość e-mail na adres: blue@foreignersoffice.com
 • pocztą tradycyjną na adres: Sulechów 180, 32-010 Kocmyrzów

Odpowiedź na wniosek otrzymasz tą samą drogą w jakiej zgłosiłeś do nas swój wniosek, chyba że wyraźnie wskażesz w jakiej formie chcesz ją otrzymać.

Jeżeli nie będziemy w stanie zidentyfikować Twojej osoby na podstawie Twojego wniosku, wówczas zwrócimy się do Ciebie o podanie dodatkowych informacji.

Wniosek o realizację Twoich praw rozpatrywany jest w terminie miesiąca od jego otrzymania. Termin ten może być przedłużony, w takim wypadku zostaniesz o tym poinformowany wraz z podaniem przyczyn przedłużenia terminu.

 1. PLIKI COOKIES

Nasza strona internetowa dostępna pod adresemhttps://foreignersoffice.com/, podobnie jak wiele stron internetowych zapisuje na urządzeniu końcowym, z którego korzystasz (np. na komputerze, tablecie, smartfonie), tzw. pliki cookies (ang. „ciasteczka”).

Pliki cookies zapisane na Twoim urządzeniu końcowym umożliwiają uzyskanie dostępu do informacji w nich zwartych. Dzięki tym informacjom możliwe jest prawidłowe działanie naszych witryn, ale również dokonywanie analizy statystycznej ruchu na nich, np. uzyskiwanie informacji jakie treści są najczęściej czytane itp. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane do zbierania informacji w celach handlowych np. lepszego dostosowania przedstawianych treści i ofert do Twoich preferencji i zainteresowań, ustalonych na podstawie informacji zapisanych w plikach cookies.

W każdej chwili możesz zrezygnować z plików cookies. Każda przeglądarka internetowa umożliwia wyłączenie ciasteczek zarówno po zakończeniu sesji na danej stronie internetowej jak i trwale, zarówno dla danej witryny, jak i dla wszystkich odwiedzanych przez Ciebie serwisów internetowych. Informacje w jaki sposób zrezygnować z plików cookies znajdziesz w informacjach podawanych przez dostawcę Twojej przeglądarki, najczęściej w zakładkach Pomoc lub podobnych.

Informacje o korzystaniu przez nasze strony internetowe z plików cookies pojawiają się przy Twojej pierwszej wizycie na danej stronie. Jeżeli decydujesz się pozostać na naszej stronie internetowej bez wyłączania ciasteczek, wyrażasz zgodę na ich pobieranie.

Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz tutaj.

 1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
 • Polityka prywatności obowiązuje od dnia 06.06.2019 r.
 • Polityka prywatności jest na bieżąco aktualizowana, a poprzednio obowiązujące wersje możesz uzyskać, kontaktując się z nami na dane adresowe wskazane w pkt. 6.2. powyżej.

KONTRAHENCI I POTENCJALNI KONTRAHENCI

Firma ILONA WÓJCIK-RAK Foreigners Consulting dokłada najwyższej staranności w celu zapewnienia prywatności przetwarzanych danych osobowych. Staramy się przekazywać przejrzyste informacje o tym w jakich celach, na jakich  podstawach i zasadach przetwarzamy Twoje dane osobowe. Z niniejszej Polityki prywatności dowiesz się:

 1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
 2. Jak skontaktować się z nami jako Administratorem Twoich danych?
 3. W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, jeżeli jesteś naszym (potencjalnym) kontrahentem?
  • Cele przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Źródła pozyskania Twoich danych osobowych.
  • Okres przechowywania Twoich danych osobowych.
  • Odbiorcy Twoich danych osobowych.
 4. Czy przetwarzamy inne rodzaje danych?
  • Gdzie znajdziesz informacje jak przetwarzamy dane związane z zawarciem i wykonaniem umowy?
  • Przetwarzanie danych w celach marketingowych.
  • Inne przypadki przetwarzania danych.
 5. Czy przekazujemy Twoje dane poza obszar EOG?
 6. Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?
  • Jakie prawa Ci przysługują?
  • W jaki sposób je realizować?
 7. Czy i w jaki sposób korzystamy z plików cookies?

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Ilona Wójcik-Rak
prowadząca jednoosobową działalność pod firmą:
ILONA WÓJCIK-RAK Foreigners Consulting
Sulechów 180, 32-010 Luborzyca
posiadająca nr NIP: 6782943054 i nr REGON: 380959432.

Administrator prowadzi:

 

 1. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Możesz się z nami skontaktować, we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w następujący sposób:

 • przez wiadomość e-mail na adres:blue@foreignersoffice.com
 • za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie:www.foreignersoffice.com
 • telefonicznie pod numerem: 504838604
 • pocztą tradycyjną na adres: Sulechów 180,32-010 Kocmyrzów

 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZADMINISTRATORA

W niniejszej Polityce prywatności zawarliśmy informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach obsługi kontrahentów.

 • Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

Jeżeli jesteś naszym (potencjalnym) kontrahentem Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane, aby kontaktować się z Tobą w sprawach bieżących, a w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania i ew. prowadzenia dalszego kontaktu, przyjmowania i przedstawiania ofert, prowadzenia negocjacji, a także zawierania i wykonywania umów między nami a Tobą.

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wykonanie umowy lub podejmowanie czynności zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).Po zakończeniu wykonywania umowy lub po zakończeniu działań w celu wykonania umowy dane te mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego naszego interesu, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegającego na dochodzeniu lub obronie przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową.

 • Źródło pozyskania Twoich danych osobowych

Pozyskanie przez nas Twoich danych osobowych może mieć miejsce jeżeli:

 • sam podałeś/aś nam swoje dane osobowe;
 • dane zostały podane w publicznie dostępnym źródle, w szczególności na stronie internetowej Twojej firmy lub podmiotu, który reprezentujesz oraz w ogólnodostępnych rejestrach podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Jeżeli jesteś naszym (potencjalnym) kontrahentem i podejmujemy czynności zmierzające do zawarcia umowy, wówczas przetwarzamy dodatkowo Twoje dane niezbędne do zawarcia przyszłej umowy tj. adres prowadzenia działalności, adres korespondencyjny, nr NIP, nr REGON. Inne dane mogą być przez nas przetwarzane wyłącznie jeżeli uzyskamy je od Ciebie.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże zbieramy tylko dane nam niezbędne, wobec czego bez ich podania nie będziemy mieli technicznej możliwości kontaktowania się z Tobą lub zawarcia umowy z Tobą lub podmiotem, który reprezentujesz.

 • Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje Dane osobowe, będziemy przetwarzać przez okres prowadzenia bieżącej komunikacji – udzielenie odpowiedzi na pytania i ewentualne prowadzenie dalszej komunikacji, przygotowanie ofert, wymiana dalszej korespondencji itp. Po tym okresie, jak również w przypadku zawarcia umowy z Tobą lub podmiotem, który reprezentujesz, Twoje dane mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W zakresie danych przetwarzanych przez nas na podstawie uzasadnionego interesu, dane mogą być usunięte wcześniej, jeżeli wniesiony zostanie skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.

 • Odbiorcy Twoich danych

Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie właściwym organom oraz podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom usług księgowych, prawnych, informatycznych, hostingowych itp.

 1. INNE RODZAJE DANYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
 • Przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umowy

Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w sytuacji, gdy zdecydujesz się na zawarcie z nami umowy. Przed zebraniem danych do zawarcia umowy przekazujemy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, niezależnie od tego czy umowę zawierasz jako nasz klient, kontrahent czy pracownik.

 • Przetwarzanie danych w celach marketingowych

Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane w celach marketingowych wyłącznie po uzyskaniu Twojej odrębnej zgody. Bez takiej zgody, nie będziesz otrzymywać od nas informacji, o charakterze handlowym, o które sam nie prosiłeś. Przed wyrażeniem przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji o charakterze marketingowym, informujemy szczegółowo w jaki sposób, w tym w jakich celach i na jakich podstawach będą przetwarzane Twoje dane osobowe.

 • Przetwarzanie danych osobowych w innych przypadkach

W związku z prowadzoną przez nas działalnością, zbieramy i przetwarzamy dane również w innych przypadkach, w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych np. podczas spotkań biznesowych, czy poprzez wymianę wizytówek itp.

Podstawą prawną przetwarzania danych w takich sytuacjach jest nasz uzasadniony interes prawny (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na tworzeniu i utrzymywaniu relacji z naszymi klientami, kontrahentami i współpracownikami.

Dane osobowe zebrane w takich przypadkach, przetwarzamy wyłącznie w celu, dla jakiego zostały nam przekazane i nie są przekazywane żadnym innym osobom, poza podmiotami, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom hostingowych itp.

Twoje dane osobowe zebrane w takich przypadkach będą przechowywane przez okres trwania naszej relacji uzasadniającej wzajemny kontakt w celach współpracy lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza EOG.

 1. TWOJE UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
 • PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, masz następujące prawa:

 • Prawo dostępu do Twoich danych osobowych

Na tej podstawie możesz uzyskać informacje o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, rodzaju (kategoriach) danych, odbiorcach, którym udostępniamy Twoje dane oraz o planowanym czasie przetwarzania Twoich danych.

 • Prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych

W razie zgłoszenia takiego żądania, otrzymasz od nas kopię Twoich danych jakie przetwarzamy.

 • Prawo do żądania sprostowania Twoich danych osobowych

Jeżeli Twoje dane, które przetwarzamy są błędne lub niekompletne, możesz w każdej chwili zwrócić się do nas o ich poprawienie lub uzupełnienie.

 • Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych

Możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, które przetwarzamy, w sytuacji gdy nie są one już niezbędne do realizacji żadnego z celów, dla którego zostały zebrane.

 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

W razie żądania ograniczenia przetwarzania, Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w innym zakresie niż ich przechowywanie, aż do czasu ustania przyczyn ograniczenia ich przetwarzania. Poza przechowywaniem, Twoje dane osobowe w okresie ograniczenia ich przetwarzania, mogą być przetwarzane wyjątkowo na podstawie Twojej zgody lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń́ albo w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej bądź́ z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

 • Prawo do przeniesienia Twoich danych

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane w związku z zawartą umową lub Twoją zgodą, możesz zwrócić się do nas o wydanie Twoich danych osobowych, dostarczonych nam przez Ciebie, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możesz również domagać się przesłania tych danych innemu podmiotowi, ale pod warunkiem, że będzie to możliwe z uwagi na techniczne możliwości istniejące zarówno po naszej stronie jak i podmiotu, któremu chcesz przesłać swoje dane.

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych

W zakresie danych przetwarzanych na podstawie naszego uzasadnionego interesu (jest to podstawa wskazana w art. 6 ust. 1 lit f RODO), możesz w każdym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. Pamiętaj, że Twój sprzeciw dotyczący przetwarzania w innych powinien zawierać uzasadnienie. Bez uzasadnienia możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

 • Prawo do wycofania zgody wobec przetwarzania Twoich danych

W przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie Twojej zgody (podstawa wskazana w art. 6 ust. 1 lit. a RODO), możesz w każdej chwili zgodę wycofać. Cofnięcie zgody, nie ma oczywiście wpływu na zgodność przetwarzania przez nas Twoich danych przed wycofaniem Twojej zgody.

 • Prawo do wniesienia skargi do PUODO

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, przysługuje Ci prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • SPOSÓB ZGŁASZANIA ŻĄDAŃ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH

Wszelkie żądania związane z przysługującymi Ci prawami wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych możesz składać:

 • przez wiadomość e-mail na adres: blue@foreignersoffice.com
 • pocztą tradycyjną na adres: Sulechów 180,32-010 Kocmyrzów

Odpowiedź na wniosek otrzymasz tą samą drogą w jakiej zgłosiłeś do nas swój wniosek, chyba że wyraźnie wskażesz w jakiej formie chcesz ją otrzymać.

Jeżeli nie będziemy w stanie zidentyfikować Twojej osoby na podstawie Twojego wniosku, wówczas zwrócimy się do Ciebie o podanie dodatkowych informacji.

Wniosek o realizację Twoich praw rozpatrywany jest w terminie miesiąca od jego otrzymania. Termin ten może być przedłużony, w takim wypadku zostaniesz o tym poinformowany wraz z podaniem przyczyn przedłużenia terminu.

 

 1. PLIKI COOKIES

Nasza strona internetowa dostępna pod adresami https://foreignersoffice.com/, podobnie jak wiele stron internetowych zapisuje na urządzeniu końcowym, z którego korzystasz (np. na komputerze, tablecie, smartfonie), tzw. pliki cookies (ang. „ciasteczka”).

Pliki cookies zapisane na Twoim urządzeniu końcowym umożliwiają uzyskanie dostępu do informacji w nich zwartych. Dzięki tym informacjom możliwe jest prawidłowe działanie naszych witryn, ale również dokonywanie analizy statystycznej ruchu na nich, np. uzyskiwanie informacji jakie treści są najczęściej czytane itp. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane do zbierania informacji w celach handlowych np. lepszego dostosowania przedstawianych treści i ofert do Twoich preferencji i zainteresowań, ustalonych na podstawie informacji zapisanych w plikach cookies.

W każdej chwili możesz zrezygnować z plików cookies. Każda przeglądarka internetowa umożliwia wyłączenie ciasteczek zarówno po zakończeniu sesji na danej stronie internetowej jak i trwale, zarówno dla danej witryny, jak i dla wszystkich odwiedzanych przez Ciebie serwisów internetowych. Informacje w jaki sposób zrezygnować z plików cookies znajdziesz w informacjach podawanych przez dostawcę Twojej przeglądarki, najczęściej w zakładkach Pomoc lub podobnych.

Informacje o korzystaniu przez nasze strony internetowe z plików cookies pojawiają się przy Twojej pierwszej wizycie na danej stronie. Jeżeli decydujesz się pozostać na naszej stronie internetowej bez wyłączania ciasteczek, wyrażasz zgodę na ich pobieranie.

Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz tutaj.

 1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
 • Polityka prywatności obowiązuje od dnia 06.06.2019 r.
 • Polityka prywatności jest na bieżąco aktualizowana, a poprzednio obowiązujące wersje możesz uzyskać, kontaktując się z nami na dane adresowe wskazane w pkt. 6.2. powyżej.

PRACOWNICY (POTENCJALNYCH) KONTRAHENTÓW

Firma ILONA WÓJCIK-RAK Foreigners Consulting dokłada najwyższej staranności w celu zapewnienia prywatności przetwarzanych danych osobowych. Staramy się przekazywać przejrzyste informacje o tym w jakich celach, na jakich  podstawach i zasadach przetwarzamy Twoje dane osobowe. Z niniejszej Polityki prywatności dowiesz się:

 1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
 2. Jak skontaktować się z nami jako Administratorem Twoich danych?
 3. W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, jeżeli jesteś pracownikiem naszych (potencjalnych)kontrahentów?
  • Cele przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Źródła pozyskania Twoich danych osobowych.
  • Okres przechowywania Twoich danych osobowych.
  • Odbiorcy Twoich danych osobowych.
 4. Czy przetwarzamy inne rodzaje danych?
  • Przetwarzanie danych w celach marketingowych.
  • Inne przypadki przetwarzania danych.
 5. Czy przekazujemy Twoje dane poza obszar EOG?
 6. Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?
  • Jakie prawa Ci przysługują?
  • W jaki sposób je realizować?
 7. Czy i w jaki sposób korzystamy z plików cookies?

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Ilona Wójcik-Rak
prowadząca jednoosobową działalność pod firmą:
ILONA WÓJCIK-RAK Foreigners Consulting
Sulechów 180, 32-010 Luborzyca
posiadająca nr NIP: 6782943054 i nr REGON: 380959432.

Administrator prowadzi:

 

 1. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Możesz się z nami skontaktować, we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w następujący sposób:

 • przez wiadomość e-mail na adres:blue@foreignersoffice.com
 • za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie: www.foreignersoffice.com
 • telefonicznie pod numerem: 504838604
 • pocztą tradycyjną na adres: Sulechów 180,32-010 Kocmyrzów

 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

W niniejszej Polityce prywatności zawarliśmy informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach obsługi pracowników (potencjalnych) kontrahentów.

 • Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

Jeżeli jesteś osobą kontaktową ze strony naszego (potencjalnego) kontrahenta, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane, aby kontaktować się z Tobą w sprawach bieżących, a w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania i ew. prowadzenia dalszego kontaktu, przyjmowania i przedstawiania ofert, prowadzenia negocjacji, a także zawierania i wykonywania umów między nami a Tobą lub Twoim pracodawcą / podmiotem, który reprezentujesz.

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na utrzymywaniu relacji i prowadzeniu kontaktu z naszymi kontrahentami.

 • Źródło pozyskania Twoich danych osobowych

Pozyskanie przez nas Twoich danych osobowych może mieć miejsce jeżeli:

 • sam podałeś/aś nam swoje dane osobowe;
 • dane zostały podane w publicznie dostępnym źródle, w szczególności na stronie internetowej firmy Twojego pracodawcy / współpracownika;
 • podał nam je Twój pracodawca / współpracownik, jako nasz (potencjalny) kontrahent, wskazując Ciebie jako osobę kontaktową z jego strony.

Twoje dane przetwarzamy wyłącznie do prowadzenia kontaktu z Tobą i nie przetwarzamy więcej danych niż Twoje imię, nazwisko, stanowisko, nr telefonu i adres e-mail.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże zbieramy tylko dane nam niezbędne, wobec czego bez ich podania nie będziemy mieli technicznej możliwości kontaktowania się z Tobą lub zawarcia umowy z Twoim pracodawcą / współpracownikiem.

 • Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje Dane osobowe, będziemy przetwarzać przez okres prowadzenia bieżącej komunikacji – udzielenie odpowiedzi na pytania i ewentualne prowadzenie dalszej komunikacji, przygotowanie ofert, wymiana dalszej korespondencji itp. Po tym okresie, jak również w przypadku zawarcia umowy z Twoim pracodawcą / współpracownikiem, Twoje dane mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Twoje dane mogą być usunięte wcześniej, jeżeli wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.

 • Odbiorcy Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom usług księgowych, prawnych, informatycznych, hostingowych itp.

 

 1. INNE RODZAJE DANYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
 • Przetwarzanie danych w celach marketingowych

Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane w celach marketingowych wyłącznie po uzyskaniu Twojej odrębnej zgody. Bez takiej zgody, nie będziesz otrzymywać od nas informacji, o charakterze handlowym, o które sam nie prosiłeś. Przed wyrażeniem przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji o charakterze marketingowym, informujemy szczegółowo w jaki sposób, w tym w jakich celach i na jakich podstawach będą przetwarzane Twoje dane osobowe.

 • Przetwarzanie danych osobowych w innych przypadkach

W związku z prowadzoną przez nas działalnością, zbieramy i przetwarzamy dane również w innych przypadkach, w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych np. podczas spotkań biznesowych, czy poprzez wymianę wizytówek itp.

Podstawą prawną przetwarzania danych w takich sytuacjach jest nasz uzasadniony interes prawny (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na tworzeniu i utrzymywaniu relacji z naszymi klientami, kontrahentami i współpracownikami.

Dane osobowe zebrane w takich przypadkach, przetwarzamy wyłącznie w celu, dla jakiego zostały nam przekazane i nie są przekazywane żadnym innym osobom, poza podmiotami, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom hostingowych itp.

Twoje dane osobowe zebrane w takich przypadkach będą przechowywane przez okres trwania naszej relacji uzasadniającej wzajemny kontakt w celach współpracy lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

 

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza EOG.

 

 1. TWOJE UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
 • Prawa związane z przetwarzaniem twoich danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, masz następujące prawa:

 • Prawo dostępu do Twoich danych osobowych

Na tej podstawie możesz uzyskać informacje o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, rodzaju (kategoriach) danych, odbiorcach, którym udostępniamy Twoje dane oraz o planowanym czasie przetwarzania Twoich danych.

 • Prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych

W razie zgłoszenia takiego żądania, otrzymasz od nas kopię Twoich danych jakie przetwarzamy.

 • Prawo do żądania sprostowania Twoich danych osobowych

Jeżeli Twoje dane, które przetwarzamy są błędne lub niekompletne, możesz w każdej chwili zwrócić się do nas o ich poprawienie lub uzupełnienie.

 • Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych

Możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, które przetwarzamy, w sytuacji gdy nie są one już niezbędne do realizacji żadnego z celów, dla którego zostały zebrane.

 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

W razie żądania ograniczenia przetwarzania, Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w innym zakresie niż ich przechowywanie, aż do czasu ustania przyczyn ograniczenia ich przetwarzania. Poza przechowywaniem, Twoje dane osobowe w okresie ograniczenia ich przetwarzania, mogą być przetwarzane wyjątkowo na podstawie Twojej zgody lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń́ albo w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej bądź́ z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

 • Prawo do przeniesienia Twoich danych

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane w związku z zawartą umową lub Twoją zgodą, możesz zwrócić się do nas o wydanie Twoich danych osobowych, dostarczonych nam przez Ciebie, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możesz również domagać się przesłania tych danych innemu podmiotowi, ale pod warunkiem, że będzie to możliwe z uwagi na techniczne możliwości istniejące zarówno po naszej stronie jak i podmiotu, któremu chcesz przesłać swoje dane.

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych

W zakresie danych przetwarzanych na podstawie naszego uzasadnionego interesu (jest to podstawa wskazana w art. 6 ust. 1 lit f RODO), możesz w każdym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. Pamiętaj, że Twój sprzeciw dotyczący przetwarzania w innych powinien zawierać uzasadnienie. Bez uzasadnienia możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

 • Prawo do wycofania zgody wobec przetwarzania Twoich danych

W przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie Twojej zgody (podstawa wskazana w art. 6 ust. 1 lit. a RODO), możesz w każdej chwili zgodę wycofać. Cofnięcie zgody, nie ma oczywiście wpływu na zgodność przetwarzania przez nas Twoich danych przed wycofaniem Twojej zgody.

 • Prawo do wniesienia skargi do PUODO

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, przysługuje Ci prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Sposób zgłaszania żądań w związku z przetwarzaniem twoich danych

Wszelkie żądania związane z przysługującymi Ci prawami wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych możesz składać:

 • przez wiadomość e-mail na adres: blue@foreignersoffice.com
 • pocztą tradycyjną na adres: Sulechów 180,32-010 Kocmyrzów

Odpowiedź na wniosek otrzymasz tą samą drogą w jakiej zgłosiłeś do nas swój wniosek, chyba że wyraźnie wskażesz w jakiej formie chcesz ją otrzymać.

Jeżeli nie będziemy w stanie zidentyfikować Twojej osoby na podstawie Twojego wniosku, wówczas zwrócimy się do Ciebie o podanie dodatkowych informacji.

Wniosek o realizację Twoich praw rozpatrywany jest w terminie miesiąca od jego otrzymania. Termin ten może być przedłużony, w takim wypadku zostaniesz o tym poinformowany wraz z podaniem przyczyn przedłużenia terminu.

 

 1. PLIKI COOKIES

Nasza strona internetowa dostępna pod adresami https://foreignersoffice.com/, podobnie jak wiele stron internetowych zapisuje na urządzeniu końcowym, z którego korzystasz (np. na komputerze, tablecie, smartfonie), tzw. pliki cookies (ang. „ciasteczka”).

Pliki cookies zapisane na Twoim urządzeniu końcowym umożliwiają uzyskanie dostępu do informacji w nich zwartych. Dzięki tym informacjom możliwe jest prawidłowe działanie naszych witryn, ale również dokonywanie analizy statystycznej ruchu na nich, np. uzyskiwanie informacji jakie treści są najczęściej czytane itp. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane do zbierania informacji w celach handlowych np. lepszego dostosowania przedstawianych treści i ofert do Twoich preferencji i zainteresowań, ustalonych na podstawie informacji zapisanych w plikach cookies.

W każdej chwili możesz zrezygnować z plików cookies. Każda przeglądarka internetowa umożliwia wyłączenie ciasteczek zarówno po zakończeniu sesji na danej stronie internetowej jak i trwale, zarówno dla danej witryny, jak i dla wszystkich odwiedzanych przez Ciebie serwisów internetowych. Informacje w jaki sposób zrezygnować z plików cookies znajdziesz w informacjach podawanych przez dostawcę Twojej przeglądarki, najczęściej w zakładkach Pomoc lub podobnych.

Informacje o korzystaniu przez nasze strony internetowe z plików cookies pojawiają się przy Twojej pierwszej wizycie na danej stronie. Jeżeli decydujesz się pozostać na naszej stronie internetowej bez wyłączania ciasteczek, wyrażasz zgodę na ich pobieranie

Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz tutaj.

 

 1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
 • Polityka prywatności obowiązuje od dnia 06.06.2019 r.
 • Polityka prywatności jest na bieżąco aktualizowana, a poprzednio obowiązujące wersje możesz uzyskać, kontaktując się z nami na dane adresowe wskazane w pkt. 6.2. powyżej.

CZŁONKOWIE RODZIN KLIENTÓW – CUDZOZIEMCÓW

Firma ILONA WÓJCIK-RAK Foreigners Consulting dokłada najwyższej staranności w celu zapewnienia prywatności przetwarzanych danych osobowych. Staramy się przekazywać przejrzyste informacje o tym w jakich celach, na jakich  podstawach i zasadach przetwarzamy Twoje dane osobowe. Z niniejszej Polityki prywatności dowiesz się:

 1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
 2. Jak skontaktować się z nami jako Administratorem Twoich danych?
 3. W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe,jeżeli jesteś członkiem rodziny naszychklientów (cudzoziemców)?
  • Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
  • Kategorie przetwarzanych danych osobowych.
  • Okres przechowywania Twoich danych osobowych.
  • Odbiorcy Twoich danych osobowych.
 4. Czy przetwarzamy inne rodzaje danych?
  • Przetwarzanie danych w celach marketingowych.
  • Czy przetwarzamy inne rodzaje danych?
 5. Czy przekazujemy Twoje dane poza obszar EOG?
 6. Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?
  • Jakie prawa Ci przysługują?
  • W jaki sposób je realizować?
 7. Czy i w jaki sposób korzystamy z plików cookies?

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH I ADRESY INTERNETOWE ADMINISTRATORA

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Ilona Wójcik-Rak
prowadząca jednoosobową działalność pod firmą:
ILONA WÓJCIK-RAK Foreigners Consulting
Sulechów 180, 32-010 Luborzyca
posiadająca nr NIP: 6782943054 i nr REGON: 380959432.

Administrator prowadzi:

 

 1. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Możesz się z nami skontaktować, we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w następujący sposób:

 • przez wiadomość e-mail na adres: blue@foreignersoffice.com
 • za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie: www.foreignersoffice.com
 • telefonicznie pod numerem: 504838604
 • pocztą tradycyjną na adres: Sulechów 180, 32-010 Kocmyrzów

 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZADMINISTRATORA

W niniejszej Polityce prywatności zawarliśmy informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramachobsługi danych członków rodziny naszych klientów – cudzoziemców.

 • Cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Jeżeli jesteś członkiem rodziny naszegoklienta – cudzoziemca Twoje dane przetwarzane będą w celu świadczenie usług doradztwa lub reprezentacji w procedurach związanych z pobytemTwoim lub klienta – cudzoziemca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności: w procedurze uzyskiwania zezwoleń na pracę, zezwoleń na pobyt lub uzyskiwania wizy.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu naszego klienta – cudzoziemca, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegającego na konieczności podania Twoich danych w związku z uczestnictwem w wyżej wskazanych procedurach. 

Twoje dane osobowe uzyskaliśmy odTwojego członka rodziny, a klienta Administratora.

 • Kategorie przetwarzanych danych

W ramach przetwarzania Twoich danych osobowych przetwarzane być mogą Twoje imiona i nazwisko,adres, data urodzenia oraz informacje o wykształceniu. Dane te przekazane zostały nam przez Twojego członka rodziny, a naszego klienta – cudzoziemca.

 • Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania, maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia. Dane mogą być usunięte wcześniej, jeżeli wniesiony zostanie skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.

 • Odbiorcy Twoich danych

Twoje dane osobowe, będziemy udostępniać właściwym organom oraz podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególnościdostawcom usług księgowych, prawnych, informatycznych, hostingowych, komunikacyjnych itp.

 

 1. INNE RODZAJE DANYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
 • Przetwarzanie danych w celach marketingowych

Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane w celach marketingowych wyłącznie po uzyskaniu Twojej odrębnej zgody. Bez takiej zgody, nie będziesz otrzymywać od nas informacji, o charakterze handlowym, o które sam nie prosiłeś. Przed wyrażeniem przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji o charakterze marketingowym, informujemy szczegółowo w jaki sposób, w tym w jakich celach i na jakich podstawach będą przetwarzane Twoje dane osobowe.

 • Przetwarzanie danych osobowych w innych przypadkach

W związku z prowadzoną przez nas działalnością, zbieramy i przetwarzamy dane również w innych przypadkach, w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych np. podczas spotkań biznesowych, czy poprzez wymianę wizytówek itp.

Podstawą prawną przetwarzania danych w takich sytuacjach jest nasz uzasadniony interes prawny (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na tworzeniu i utrzymywaniu relacji z naszymi klientami, kontrahentami i współpracownikami.

Dane osobowe zebrane w takich przypadkach, przetwarzamy wyłącznie w celu, dla jakiego zostały nam przekazane i nie są przekazywane żadnym innym osobom, poza podmiotami, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom hostingowych itp.

Twoje dane osobowe zebrane w takich przypadkach będą przechowywane przez okres trwania naszej relacji uzasadniającej wzajemny kontakt w celach współpracy lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

 

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza EOG.

 

 1. TWOJE UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
 • Prawa związane z przetwarzaniem twoich danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, masz następujące prawa:

 • Prawo dostępu do Twoich danych osobowych

Na tej podstawie możesz uzyskać informacje o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, rodzaju (kategoriach) danych, odbiorcach, którym udostępniamy Twoje dane oraz o planowanym czasie przetwarzania Twoich danych.

 • Prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych

W razie zgłoszenia takiego żądania, otrzymasz od nas kopię Twoich danych jakie przetwarzamy.

 • Prawo do żądania sprostowaniaTwoich danych osobowych

Jeżeli Twoje dane, które przetwarzamy są błędne lub niekompletne, możesz w każdej chwili zwrócić się do nas o ich poprawienie lub uzupełnienie.

 • Prawo żądania usunięciaTwoich danych osobowych

Możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, które przetwarzamy, w sytuacji gdy nie są one już niezbędne do realizacji żadnego z celów, dla którego zostały zebrane.

 • Prawo żądania ograniczeniaprzetwarzania Twoich danych osobowych

W razie żądania ograniczenia przetwarzania, Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w innym zakresie niż ich przechowywanie, aż do czasu ustania przyczyn ograniczenia ich przetwarzania. Poza przechowywaniem, Twoje dane osobowe w okresie ograniczenia ich przetwarzania, mogą być przetwarzane wyjątkowo na podstawie Twojej zgody lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń́ albo w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej bądź́ z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

 • Prawo do przeniesienia Twoich danych

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane w związku z zawartą umową lub Twoją zgodą, możesz zwrócić się do nas o wydanie Twoich danych osobowych, dostarczonych nam przez Ciebie, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możesz również domagać się przesłania tych danych innemu podmiotowi, ale pod warunkiem, że będzie to możliwe z uwagi na techniczne możliwości istniejące zarówno po naszej stronie jak i podmiotu, któremu chcesz przesłać swoje dane.

 • Prawo do wniesienia sprzeciwuwobec przetwarzania Twoich danych

W zakresie danych przetwarzanych na podstawie naszego uzasadnionego interesu (jest to podstawa wskazana w art. 6 ust. 1 lit f RODO), możesz w każdym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. Pamiętaj, że Twój sprzeciw dotyczący przetwarzania w innych powinien zawierać uzasadnienie. Bez uzasadnienia możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

 • Prawo do wycofania zgody wobec przetwarzania Twoich danych

W przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie Twojej zgody (podstawa wskazana w art. 6 ust. 1 lit. a RODO), możesz w każdej chwili zgodę wycofać. Cofnięcie zgody, nie ma oczywiście wpływu na zgodność przetwarzania przez nas Twoich danych przed wycofaniem Twojej zgody.

 • Prawo do wniesienia skargi do PUODO

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, przysługuje Ci prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Sposób zgłaszania żądań w związku z przetwarzaniem twoich danych

Wszelkie żądania związane z przysługującymi Ci prawami wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych możesz składać:

 • przez wiadomość e-mail na adres: blue@foreignersoffice.com
 • pocztą tradycyjną na adres: Sulechów 180, 32-010 Kocmyrzów

Odpowiedź na wniosek otrzymasz tą samą drogą w jakiej zgłosiłeś do nas swój wniosek, chyba że wyraźnie wskażesz w jakiej formie chcesz ją otrzymać.

Jeżeli nie będziemy w stanie zidentyfikować Twojej osoby na podstawie Twojego wniosku, wówczas zwrócimy się do Ciebie o podanie dodatkowych informacji.

Wniosek o realizację Twoich praw rozpatrywany jest w terminie miesiąca od jego otrzymania. Termin ten może być przedłużony, w takim wypadku zostaniesz o tym poinformowany wraz z podaniem przyczyn przedłużenia terminu.

 

 1. PLIKI COOKIES

Nasza strona internetowa dostępna pod adresem https://foreignersoffice.com/, podobnie jak wiele stron internetowych zapisuje na urządzeniu końcowym, z którego korzystasz (np. na komputerze, tablecie, smartfonie), tzw. pliki cookies (ang. „ciasteczka”).

Pliki cookies zapisane na Twoim urządzeniu końcowym umożliwiają uzyskanie dostępu do informacji w nich zwartych. Dzięki tym informacjom możliwe jest prawidłowe działanie naszych witryn, ale również dokonywanie analizy statystycznej ruchu na nich, np. uzyskiwanie informacji jakie treści są najczęściej czytane itp. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane do zbierania informacji w celach handlowych np. lepszego dostosowania przedstawianych treści i ofert do Twoich preferencji i zainteresowań, ustalonych na podstawie informacji zapisanych w plikach cookies.

W każdej chwili możesz zrezygnować z plików cookies. Każda przeglądarka internetowa umożliwia wyłączenie ciasteczek zarówno po zakończeniu sesji na danej stronie internetowej jak i trwale, zarówno dla danej witryny, jak i dla wszystkich odwiedzanych przez Ciebie serwisów internetowych. Informacje w jaki sposób zrezygnować z plików cookies znajdziesz w informacjach podawanych przez dostawcę Twojej przeglądarki, najczęściej w zakładkach Pomoc lub podobnych.

Informacje o korzystaniu przez nasze strony internetowe z plików cookies pojawiają się przy Twojej pierwszej wizycie na danej stronie. Jeżeli decydujesz się pozostać na naszej stronie internetowej bez wyłączania ciasteczek, wyrażasz zgodę na ich pobieranie.

Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz tutaj.

 

 1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
 • Polityka prywatności obowiązuje od dnia 06.06.2019 r.
 • Polityka prywatności jest na bieżąco aktualizowana, a poprzednio obowiązujące wersje możesz uzyskać, kontaktując się z nami na dane adresowe wskazane w pkt. 6.2. powyżej.

KONTRAHENCI KLIENTÓW – CUDZOZIEMCÓW

Firma ILONA WÓJCIK-RAK Foreigners Consulting dokłada najwyższej staranności w celu zapewnienia prywatności przetwarzanych danych osobowych. Staramy się przekazywać przejrzyste informacje o tym w jakich celach, na jakich  podstawach i zasadach przetwarzamy Twoje dane osobowe. Z niniejszej Polityki prywatności dowiesz się:

 1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
 2. Jak skontaktować się z nami jako Administratorem Twoich danych?
 3. W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe,jeżeli jesteś członkiem rodziny naszychklientów (cudzoziemców)?
  • Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
  • Kategorie przetwarzanych danych osobowych.
  • Okres przechowywania Twoich danych osobowych.
  • Odbiorcy Twoich danych osobowych.
 4. Czy przetwarzamy inne rodzaje danych?
  • Przetwarzanie danych w celach marketingowych.
  • Czy przetwarzamy inne rodzaje danych?
 5. Czy przekazujemy Twoje dane poza obszar EOG?
 6. Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?
  • Jakie prawa Ci przysługują?
  • W jaki sposób je realizować?
 7. Czy i w jaki sposób korzystamy z plików cookies?

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH I ADRESY INTERNETOWE ADMINISTRATORA

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Ilona Wójcik-Rak
prowadząca jednoosobową działalność pod firmą:
ILONA WÓJCIK-RAK Foreigners Consulting
Sulechów 180, 32-010 Luborzyca
posiadająca nr NIP: 6782943054 i nr REGON: 380959432.

Administrator prowadzi:

 

 1. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Możesz się z nami skontaktować, we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w następujący sposób:

 • przez wiadomość e-mail na adres: blue@foreignersoffice.com
 • za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie: www.foreignersoffice.com
 • telefonicznie pod numerem: 504838604
 • pocztą tradycyjną na adres: Sulechów 180, 32-010 Kocmyrzów

 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZADMINISTRATORA

W niniejszej Polityce prywatności zawarliśmy informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramachobsługi danych kontrahentów naszych klientów – cudzoziemców.

 • Cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Jeżeli jesteś kontrahentemnaszegoklienta – cudzoziemca Twoje dane przetwarzane będą w celu świadczenie usług doradztwa lub reprezentacji w procedurach związanych z pobytem klienta – cudzoziemca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności: w procedurze uzyskiwania zezwoleń na pracę, zezwoleń na pobyt lub uzyskiwania wizy, w związku z koniecznością wykazania przed właściwym organem posiadania przez naszego klienta – cudzoziemca posiadania uprawnienia do zamieszkiwania pod danym adresem.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu naszego klienta – cudzoziemca, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegającego na konieczności podania Twoich danych w związku z uczestnictwem w wyżej wskazanych procedurach. 

Podanie nam Twoich danych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do świadczenie usług z umowy.

 • Kategorie przetwarzanych danych

W ramach przetwarzania Twoich danych osobowych przetwarzane być mogą Twoje imiona i nazwisko,adres, data urodzenia oraz nr rachunku bankowego. Dane te przekazane zostały nam przez Twojego kontrahenta, a naszego klienta – cudzoziemca.

 • Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania, maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia. 

 • Odbiorcy Twoich danych

Twoje dane osobowe, będziemy udostępniać właściwym organom oraz podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególnościdostawcom usług księgowych, prawnych, informatycznych, hostingowych, komunikacyjnych itp.

 

 1. INNE RODZAJE DANYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
 • Przetwarzanie danych w celach marketingowych

Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane w celach marketingowych wyłącznie po uzyskaniu Twojej odrębnej zgody. Bez takiej zgody, nie będziesz otrzymywać od nas informacji, o charakterze handlowym, o które sam nie prosiłeś. Przed wyrażeniem przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji o charakterze marketingowym, informujemy szczegółowo w jaki sposób, w tym w jakich celach i na jakich podstawach będą przetwarzane Twoje dane osobowe.

 • Przetwarzanie danych osobowych w innych przypadkach

W związku z prowadzoną przez nas działalnością, zbieramy i przetwarzamy dane również w innych przypadkach, w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych np. podczas spotkań biznesowych, czy poprzez wymianę wizytówek itp.

Podstawą prawną przetwarzania danych w takich sytuacjach jest nasz uzasadniony interes prawny (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na tworzeniu i utrzymywaniu relacji z naszymi klientami, kontrahentami i współpracownikami.

Dane osobowe zebrane w takich przypadkach, przetwarzamy wyłącznie w celu, dla jakiego zostały nam przekazane i nie są przekazywane żadnym innym osobom, poza podmiotami, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom hostingowych itp.

Twoje dane osobowe zebrane w takich przypadkach będą przechowywane przez okres trwania naszej relacji uzasadniającej wzajemny kontakt w celach współpracy lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

 

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza EOG.

 

 1. TWOJE UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
 • Prawa związane z przetwarzaniem twoich danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, masz następujące prawa:

 • Prawo dostępu do Twoich danych osobowych

Na tej podstawie możesz uzyskać informacje o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, rodzaju (kategoriach) danych, odbiorcach, którym udostępniamy Twoje dane oraz o planowanym czasie przetwarzania Twoich danych.

 • Prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych

W razie zgłoszenia takiego żądania, otrzymasz od nas kopię Twoich danych jakie przetwarzamy.

 • Prawo do żądania sprostowania Twoich danych osobowych

Jeżeli Twoje dane, które przetwarzamy są błędne lub niekompletne, możesz w każdej chwili zwrócić się do nas o ich poprawienie lub uzupełnienie.

 • Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych

Możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, które przetwarzamy, w sytuacji gdy nie są one już niezbędne do realizacji żadnego z celów, dla którego zostały zebrane.

 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

W razie żądania ograniczenia przetwarzania, Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w innym zakresie niż ich przechowywanie, aż do czasu ustania przyczyn ograniczenia ich przetwarzania. Poza przechowywaniem, Twoje dane osobowe w okresie ograniczenia ich przetwarzania, mogą być przetwarzane wyjątkowo na podstawie Twojej zgody lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń́ albo w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej bądź́ z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

 • Prawo do przeniesienia Twoich danych

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane w związku z zawartą umową lub Twoją zgodą, możesz zwrócić się do nas o wydanie Twoich danych osobowych, dostarczonych nam przez Ciebie, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możesz również domagać się przesłania tych danych innemu podmiotowi, ale pod warunkiem, że będzie to możliwe z uwagi na techniczne możliwości istniejące zarówno po naszej stronie jak i podmiotu, któremu chcesz przesłać swoje dane.

 • Prawo do wniesienia sprzeciwuwobec przetwarzania Twoich danych

W zakresie danych przetwarzanych na podstawie naszego uzasadnionego interesu (jest to podstawa wskazana w art. 6 ust. 1 lit f RODO), możesz w każdym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. Pamiętaj, że Twój sprzeciw dotyczący przetwarzania w innych powinien zawierać uzasadnienie. Bez uzasadnienia możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

 • Prawo do wycofania zgody wobec przetwarzania Twoich danych

W przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie Twojej zgody (podstawa wskazana w art. 6 ust. 1 lit. a RODO), możesz w każdej chwili zgodę wycofać. Cofnięcie zgody, nie ma oczywiście wpływu na zgodność przetwarzania przez nas Twoich danych przed wycofaniem Twojej zgody.

 • Prawo do wniesienia skargi do PUODO

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, przysługuje Ci prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Sposób zgłaszania żądań w związku z przetwarzaniem twoich danych

Wszelkie żądania związane z przysługującymi Ci prawami wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych możesz składać:

 • przez wiadomość e-mail na adres: blue@foreignersoffice.com
 • pocztą tradycyjną na adres: Sulechów 180, 32-010 Kocmyrzów

Odpowiedź na wniosek otrzymasz tą samą drogą w jakiej zgłosiłeś do nas swój wniosek, chyba że wyraźnie wskażesz w jakiej formie chcesz ją otrzymać.

Jeżeli nie będziemy w stanie zidentyfikować Twojej osoby na podstawie Twojego wniosku, wówczas zwrócimy się do Ciebie o podanie dodatkowych informacji.

Wniosek o realizację Twoich praw rozpatrywany jest w terminie miesiąca od jego otrzymania. Termin ten może być przedłużony, w takim wypadku zostaniesz o tym poinformowany wraz z podaniem przyczyn przedłużenia terminu.

 

 1. PLIKI COOKIES

Nasza strona internetowa dostępna pod adresemhttps://foreignersoffice.com/, podobnie jak wiele stron internetowych zapisuje na urządzeniu końcowym, z którego korzystasz (np. na komputerze, tablecie, smartfonie), tzw. pliki cookies (ang. „ciasteczka”).

Pliki cookies zapisane na Twoim urządzeniu końcowym umożliwiają uzyskanie dostępu do informacji w nich zwartych. Dzięki tym informacjom możliwe jest prawidłowe działanie naszych witryn, ale również dokonywanie analizy statystycznej ruchu na nich, np. uzyskiwanie informacji jakie treści są najczęściej czytane itp. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane do zbierania informacji w celach handlowych np. lepszego dostosowania przedstawianych treści i ofert do Twoich preferencji i zainteresowań, ustalonych na podstawie informacji zapisanych w plikach cookies.

W każdej chwili możesz zrezygnować z plików cookies. Każda przeglądarka internetowa umożliwia wyłączenie ciasteczek zarówno po zakończeniu sesji na danej stronie internetowej jak i trwale, zarówno dla danej witryny, jak i dla wszystkich odwiedzanych przez Ciebie serwisów internetowych. Informacje w jaki sposób zrezygnować z plików cookies znajdziesz w informacjach podawanych przez dostawcę Twojej przeglądarki, najczęściej w zakładkach Pomoc lub podobnych.

Informacje o korzystaniu przez nasze strony internetowe z plików cookies pojawiają się przy Twojej pierwszej wizycie na danej stronie. Jeżeli decydujesz się pozostać na naszej stronie internetowej bez wyłączania ciasteczek, wyrażasz zgodę na ich pobieranie.

Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz tutaj.

 

 1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
 • Polityka prywatności obowiązuje od dnia 06.06.2019 r.
 • Polityka prywatności jest na bieżąco aktualizowana, a poprzednio obowiązujące wersje możesz uzyskać, kontaktując się z nami na dane adresowe wskazane w pkt. 6.2. powyżej.

OSOBY, KONTAKTUJĄCE SIĘ W INNYCH SPRAWACH

Firma ILONA WÓJCIK-RAK Foreigners Consulting dokłada najwyższej staranności w celu zapewnienia prywatności przetwarzanych danych osobowych. Staramy się przekazywać przejrzyste informacje o tym w jakich celach, na jakich  podstawach i zasadach przetwarzamy Twoje dane osobowe. Z niniejszej Polityki prywatności dowiesz się:

 1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
 2. Jak skontaktować się z nami jako Administratorem Twoich danych?
 3. W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe,jeżeli kontaktujesz się z nami w innym celu niż obsługa kontaktu naszych (potencjalnych) klientów – cudzoziemców, (potencjalnych) kontrahentów, bądź też pracowników naszych (potencjalnych) kontrahentów?
  • Cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Okres przechowywania Twoich danych osobowych.
  • Odbiorcy Twoich danych osobowych.
 4. Czy przetwarzamy inne rodzaje danych?
  • Gdzie znajdziesz informacje jak przetwarzamy dane związane z zawarciem i wykonaniem umowy?
  • Przetwarzanie danych w celach marketingowych.
  • Czy przetwarzamy inne rodzaje danych?
 5. Czy przekazujemy Twoje dane poza obszar EOG?
 6. Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?
  • Jakie prawa Ci przysługują?
  • W jaki sposób je realizować?
 7. Czy i w jaki sposób korzystamy z plików cookies?

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH I ADRESY INTERNETOWE ADMINISTRATORA

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Ilona Wójcik-Rak
prowadząca jednoosobową działalność pod firmą:
ILONA WÓJCIK-RAK Foreigners Consulting
Sulechów 180, 32-010 Luborzyca
posiadająca nr NIP: 6782943054 i nr REGON: 380959432.

Administrator prowadzi:

 

 1. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Możesz się z nami skontaktować, we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w następujący sposób:

 • przez wiadomość e-mail na adres: blue@foreignersoffice.com
 • za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie: www.foreignersoffice.com
 • telefonicznie pod numerem: 504838604
 • pocztą tradycyjną na adres: Sulechów 180, 32-010 Kocmyrzów

 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZADMINISTRATORA

W niniejszej Polityce prywatności zawarliśmy informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramachogólnej obsługi kontaktu z administratorem.

 • Cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Jeżeli kontaktujesz się z nami lub my kontaktujemy się z Tobą w innych sprawach niż:

 • umówienie wizyty u psychoterapeuty,
 • współpracy z nami jako nasz kontrahent lub osoba wyznaczona do kontaktu ze strony naszego kontrahenta,

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu załatwienia sprawy, związanej z kontaktem.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obsłudze kierowanej do nas korespondencji oraz załatwianiem bieżących spraw związanych z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą.

Twoje dane przetwarzamy wyłącznie, jeżeli sam/a nam je podałeś/aś albo udostępniłeś/aś je sam/a lub za pośrednictwem swojego pracodawcy / podmiotu, który reprezentujesz.

Podanie nam przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będziemy mieli technicznej możliwości kontaktowania się z Tobą i załatwienia sprawy, z którą się do nas zwracasz.

 • Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje Dane osobowe, będziemy przetwarzać przez okres prowadzenia bieżącej komunikacji – udzielenie odpowiedzi na pytania i ewentualne prowadzenie dalszej korespondencji. Po tym okresie, Twoje dane mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Twoje dane mogą być usunięte wcześniej, jeżeli wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.

 • Odbiorcy Twoich danych

Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom usług księgowych, prawnych, informatycznych, hostingowych itp.

 

 1. INNE RODZAJE DANYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
 • PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU WYKONANIA UMOWY

Twoje dane osobowe będą przetwarzane również w sytuacji, gdy zdecydujesz się na zawarcie z nami umowy. Przed zebraniem danych do zawarcia umowy przekazujemy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

 • PRZETWARZANIE DANYCH W CELACH MARKETINGOWYCH

Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane w celach marketingowych wyłącznie po uzyskaniu Twojej odrębnej zgody. Bez takiej zgody, nie będziesz otrzymywać od nas informacji, o charakterze handlowym, o które sam nie prosiłeś. Przed wyrażeniem przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji o charakterze marketingowym, informujemy szczegółowo w jaki sposób, w tym w jakich celach i na jakich podstawach będą przetwarzane Twoje dane osobowe.

 • PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W INNYCH PRZYPADKACH

W związku z prowadzoną przez nas działalnością, zbieramy i przetwarzamy dane również w innych przypadkach, w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych np. podczas spotkań biznesowych, czy poprzez wymianę wizytówek itp.

Podstawą prawną przetwarzania danych w takich sytuacjach jest nasz uzasadniony interes prawny (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na tworzeniu i utrzymywaniu relacji z naszymi klientami, kontrahentami i współpracownikami.

Dane osobowe zebrane w takich przypadkach, przetwarzamy wyłącznie w celu, dla jakiego zostały nam przekazane i nie są przekazywane żadnym innym osobom, poza podmiotami, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom hostingowych itp.

Twoje dane osobowe zebrane w takich przypadkach będą przechowywane przez okres trwania naszej relacji uzasadniającej wzajemny kontakt w celach współpracy lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

 

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza EOG.

 

 1. TWOJE UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
 • PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, masz następujące prawa:

 • Prawo dostępu do Twoich danych osobowych

Na tej podstawie możesz uzyskać informacje o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, rodzaju (kategoriach) danych, odbiorcach, którym udostępniamy Twoje dane oraz o planowanym czasie przetwarzania Twoich danych.

 • Prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych

W razie zgłoszenia takiego żądania, otrzymasz od nas kopię Twoich danych jakie przetwarzamy.

 • Prawo do żądania sprostowaniaTwoich danych osobowych

Jeżeli Twoje dane, które przetwarzamy są błędne lub niekompletne, możesz w każdej chwili zwrócić się do nas o ich poprawienie lub uzupełnienie.

 • Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych

Możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, które przetwarzamy, w sytuacji gdy nie są one już niezbędne do realizacji żadnego z celów, dla którego zostały zebrane.

 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

W razie żądania ograniczenia przetwarzania, Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w innym zakresie niż ich przechowywanie, aż do czasu ustania przyczyn ograniczenia ich przetwarzania. Poza przechowywaniem, Twoje dane osobowe w okresie ograniczenia ich przetwarzania, mogą być przetwarzane wyjątkowo na podstawie Twojej zgody lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń́ albo w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej bądź́ z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

 • Prawo do przeniesienia Twoich danych

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane w związku z zawartą umową lub Twoją zgodą, możesz zwrócić się do nas o wydanie Twoich danych osobowych, dostarczonych nam przez Ciebie, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możesz również domagać się przesłania tych danych innemu podmiotowi, ale pod warunkiem, że będzie to możliwe z uwagi na techniczne możliwości istniejące zarówno po naszej stronie jak i podmiotu, któremu chcesz przesłać swoje dane.

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych

W zakresie danych przetwarzanych na podstawie naszego uzasadnionego interesu (jest to podstawa wskazana w art. 6 ust. 1 lit f RODO), możesz w każdym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. Pamiętaj, że Twój sprzeciw dotyczący przetwarzania w innych powinien zawierać uzasadnienie. Bez uzasadnienia możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

 • Prawo do wycofania zgody wobec przetwarzania Twoich danych

W przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie Twojej zgody (podstawa wskazana w art. 6 ust. 1 lit. a RODO), możesz w każdej chwili zgodę wycofać. Cofnięcie zgody, nie ma oczywiście wpływu na zgodność przetwarzania przez nas Twoich danych przed wycofaniem Twojej zgody.

 • Prawo do wniesienia skargi do PUODO

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, przysługuje Ci prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • SPOSÓB ZGŁASZANIA ŻĄDAŃ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH

Wszelkie żądania związane z przysługującymi Ci prawami wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych możesz składać:

 • przez wiadomość e-mail na adres: blue@foreignersoffice.com
 • pocztą tradycyjną na adres: Sulechów 180, 32-010 Kocmyrzów

Odpowiedź na wniosek otrzymasz tą samą drogą w jakiej zgłosiłeś do nas swój wniosek, chyba że wyraźnie wskażesz w jakiej formie chcesz ją otrzymać.

Jeżeli nie będziemy w stanie zidentyfikować Twojej osoby na podstawie Twojego wniosku, wówczas zwrócimy się do Ciebie o podanie dodatkowych informacji.

Wniosek o realizację Twoich praw rozpatrywany jest w terminie miesiąca od jego otrzymania. Termin ten może być przedłużony, w takim wypadku zostaniesz o tym poinformowany wraz z podaniem przyczyn przedłużenia terminu.

 

 1. PLIKI COOKIES

Nasza strona internetowa dostępna pod adresami https://foreignersoffice.com/, podobnie jak wiele stron internetowych zapisują na urządzeniu końcowym, z którego korzystasz (np. na komputerze, tablecie, smartfonie), tzw. pliki cookies (ang. „ciasteczka”).

Pliki cookies zapisane na Twoim urządzeniu końcowym umożliwiają uzyskanie dostępu do informacji w nich zwartych. Dzięki tym informacjom możliwe jest prawidłowe działanie naszych witryn, ale również dokonywanie analizy statystycznej ruchu na nich, np. uzyskiwanie informacji jakie treści są najczęściej czytane itp. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane do zbierania informacji w celach handlowych np. lepszego dostosowania przedstawianych treści i ofert do Twoich preferencji i zainteresowań, ustalonych na podstawie informacji zapisanych w plikach cookies.

W każdej chwili możesz zrezygnować z plików cookies. Każda przeglądarka internetowa umożliwia wyłączenie ciasteczek zarówno po zakończeniu sesji na danej stronie internetowej jak i trwale, zarówno dla danej witryny, jak i dla wszystkich odwiedzanych przez Ciebie serwisów internetowych. Informacje w jaki sposób zrezygnować z plików cookies znajdziesz w informacjach podawanych przez dostawcę Twojej przeglądarki, najczęściej w zakładkach Pomoc lub podobnych.

Informacje o korzystaniu przez nasze strony internetowe z plików cookies pojawiają się przy Twojej pierwszej wizycie na danej stronie. Jeżeli decydujesz się pozostać na naszej stronie internetowej bez wyłączania ciasteczek, wyrażasz zgodę na ich pobieranie.

Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz tutaj.

 

 1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
 • Polityka prywatności obowiązuje od dnia 06.06.2019
 • Polityka prywatności jest na bieżąco aktualizowana, a poprzednio obowiązujące wersje możesz uzyskać, kontaktując się z nami na dane adresowe wskazane w pkt. 6.2. powyżej.